Tagasiside teatajatele

Sellelt lehelt leiate info Rahapesu Andmebüroo poolt antud tagasiside kohta kohtustatud isikute sektoritele

Rahapesu Andmebüroo (RAB) andis kõigile kohustatud isikute sektoritele tagasisidet teatamiskohustuse täitmise kohta

30. aprillil 2020 saatis RAB esmakordselt kõigile turuosaliste sektoritele teatamiskohustuse täitmist käsitlevad tagasisidearuanded, mis põhinevad kohustatud isikute poolt 2019. aasta jooksul RABile esitatud teadete analüüsil. Kaheksale suuremale teatajale saatis RAB üksikasjalikuma individuaalse tagasiside.

Sektoripõhised tagasisidearuanded koostas RAB krediidiasutustele, finantseerimisasutustele, virtuaalvääringuteenuse pakkujatele, hasartmängukorraldajatele, kauplejatele ja kinnisvaravahendajatele ning muudele teatavatele mittefinantsettevõtetele ja kutsealadele (konsultatsioonisektor ja avalik-õiguslikest ametikandjatest kohustatud isikud). Viimaste seast andis RAB veel eraldi tagasisidet Notarite Kojale, seda tulenevalt notarite märgatavast teatamisaktiivsuse kasvust 2019. aastal.

Sektoripõhine tagasiside saadeti 17-le turuosaliste kutseühendusele ja katusorganisatsioonile ning majandustegevuse registri kaudu kõigile tegevusloaga finantseerimisasutustele, valuutavahetusteenuse pakkujatele, virtuaalvääringuteenuse pakkujatele, hasartmängukorraldajatele, äriühinguteenuse pakkujatele ning väärismetalli, vääriskivide kokkuostu ning hulgimüügiga tegelevatele ettevõtetele, kokku 1793-le tegevusloa alusel tegutsevale ettevõttele.

Turuosalised võtsid RAB tagasiside hästi vastu. RAB sai aruannetele vastukaja kõigist sektoritest, seda nii turuosaliste ühendustelt kui ka individuaalsetelt ettevõtjatelt ning 2020 aasta teadete tagasisidestamisel arvestatakse turuosaliste väljendatud ootusi ja tehtud soovitusi. 

Viimati uuendatud 02.01.2021