Rahvusvahelised õigusaktid

Sellele lehele oleme koondanud Euroopa Liidu, Euroopa Nõukogu ja muud rahvusvahelised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonna õigusaktid

Euroopa Liidu rahapesu tõkestamise direktiivid

  • Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/849, 20. mai 2015, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist - eesti keeles.

Euroopa Liidu Nõukogu muud õigusaktid

  • Euroopa Liidu Nõukogu terrorismi tõkestamise Euroopa konventsioon (vastu võetud 26.01.1977); terrorismi tõkestamise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadus (vastu võetud 29.01.1997) - eesti keeles, inglise keeles;
  • Euroopa Liidu Nõukogu rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise konventsioon 25. juuni 1990; Euroopa Nõukogu rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise konventsiooni ratifitseerimise seadus (vastu võetud 08.03.2000) - eesti keeles, inglise keeles;
  • Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu 18. septembri 2000 direktiiv 2000/46/EÜ “Elektronrahaasutuste asutamise ja tegevuse kohta ning usaldatavusnormatiivide täitmise üle peetava järelevalve kohta” - eesti keeles, inglise keeles;
  • Euroopa Liidu Nõukogu 17. oktoobri 2000 otsus nr 2000/642/JSK “Liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahelise koostöö korra kohta teabe vahetamisel” - eesti keeles, inglise keeles;
  • Euroopa Liidu Nõukogu 26. juuni 2001  raamotsus nr 2001/500/JSK “Rahapesu ning kuriteovahendite ja kuritegelikul teel saadud tulu kindlakstegemine, uurimine, blokeerimine, arestimine ja konfiskeerimine” - eesti keeles, inglise keeles;
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/847, 20. mai 2015, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 - eesti keeles, inglise keeles.

Muud rahvusvahelised õigusaktid

  • Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon (vastu võetud 12.12.2000), Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsioni konventsiooni ratifitseerimise seadus (vastu võetud 4.12.2002), eesti keeles, inglise keeles;
  • Euroopa Liidu ühtse välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise raames vastu võetud piiravad meetmed ja sanktsioonid inglise keeles;
  • FATFi soovitused (2012), eesti keeles, inglise keeles

Viimati uuendatud 05.03.2021