Kasulik info

-

Kõrge riskiga riigid

Vastavalt RahaPTS § 23 lg 2 p 5 sätestatule hõlmab kohustatud isiku ärisuhte seire vähemalt majandus-, kutse- või ametitegevuses suurema tähelepanu pööramist ärisuhetele ja tehingutele isikutega, kui klient on pärit suure riskiga kolmandast riigist või RahaPTS § 37 lõikes 4 nimetatud riigist või territooriumilt või tal on nimetatud riigi kodakondsus või tema elu- või asukoht või makse saaja makseteenuse pakkuja asukoht on nimetatud riigis või territooriumil.

Kui kohustatud isik puutub oma majandus- või kutsetegevuses tehtava tehingu või ametitoimingus osaleva isiku, ametiteenust kasutava isiku või kliendi kaudu kokku suure riskiga kolmanda riigiga, kohaldab ta järgmisi hoolsusmeetmeid:

 • lisateabe hankimine kliendi ja tema tegeliku kasusaaja kohta
 • lisateabe hankimine ärisuhte planeeritava sisu kohta
 • teabe hankimine kliendi ja tema tegeliku kasusaaja rahaliste vahendite ning rikkuse päritolu kohta
 • teabe hankimine planeeritud või teostatud tehingute põhjuste kohta
 • kõrgemalt juhtkonnalt loa saamine ärisuhte loomiseks või selle jätkamiseks
 • ärisuhte seire tõhustamine, suurendades kohaldatavate kontrollimeetmete arvu ja tihedust ning valides tehingute näitajad, mida täiendavalt kontrollitakse

Informatsiooni kõrge riskiga riikide kohta leiad siit.
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1675.

Soovitusi riikliku taustaga isikute otsimiseks

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv (EL) 2015/849 seab mitmeid nõudeid riikliku taustaga isikutega kliendisuhte loomisel ja tehingute tegemisel. Seoses muudatustega RahaPTS-s on edaspidi kohustuslik tuvastada ka kohalik riikliku taustaga isik. Oleme siia lehele koondanud info, kust saab Eesti riikliku taustaga isikute kohta teavet otsida.

* „Pereliige” hõlmab järgmisi isikuid:

 1. riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik
 2. riikliku taustaga isiku lapsed ja nende abikaasad või abikaasaga samaväärseks peetavad isikud
 3. riikliku taustaga isiku vanemad

** „Lähedaseks kaastöötajaks peetav isik” on:

 1. füüsiline isik, kellest on teada, et ta on juriidilise isiku või õigusliku üksuse tegelikult kasu saav ühine omanik koos riikliku taustaga isikuga või kellel on lähedased ärisuhted riikliku taustaga isikuga
 2. füüsiline isik, kes on sellise juriidilise isiku või õigusliku üksuse ainus kasusaav omanik, mis on teadaolevalt tegelikult asutatud riikliku taustaga isiku kasuks
   

Viimati uuendatud 29.12.2020