Andmekaitsetingimused

Andmekaitsetingimused on koostatud isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides sätestatud vastutava töötleja kohustuste täitmiseks ning füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja õiguste tagamisest.

Isikuandmed ja nende töötlemise üldpõhimõtted Rahapesu Andmebüroos

Isikuandmed on igasugune teave, mis võimaldab isikut tuvastada. Füüsiline isik on tuvastatav eelkõige identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.


Eriliiki isikuandmed on isikuandmed, mis sisaldavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.


Isikuandmete töötlemisel järgime põhimõtet, et isikuandmeid võib töödelda üksnes õiguslikul alusel ning minimaalses mahus, mis on vajalik konkreetse õigusepärase eesmärgi saavutamiseks. Isikuandmete loata või ebaseadusliku töötlemise, edastamise, varguse, juhusliku kaotsimineku või hävimise vältimiseks oleme kasutusele võtnud asjakohased tehnilised ja töökorralduslikud kaitsemeetmed. Oma sisemise töökorraldusega tagame, et riive eraelu puutumatusele on võimalikult väikene.


Me ei väljasta ega edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud juhul kui vastav õigus või kohustus tuleneb õigusaktist.
 

Millal töötleme Teie isikuandmeid?

Töötleme Teie isikuandmeid järgmistel juhtudel:

 1. kui kogume või saame teavet õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmisel, mis sisaldab isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet –

  Rahapesu Andmebüroo ülesanded on sätestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-s 54.
   
 2. kui pöördute meie poole selgitustaotluse, märgukirja või teabenõudega, mis sisaldab isikuandmeid ja see registreeritakse Rahapesu Andmebüroo dokumendihaldussüsteemis –

  Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiirangutega. Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. Kui keegi soovib Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab täielikult välja anda või tuleb see välja anda osaliselt. Kui kirja saatjaks või saajaks on eraisik, siis dokumendiregistris avaldame ainult pöörduja nime initsiaalid, mitte eraisiku nime.
   
 3. kui kandideerite meile tööle –

  Värbamist korraldab Rahandusministeeriumi ühisosakonna personalitalitus. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes asutuses sees konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Tööle kandideerimisega seotud dokumente ei säilitata kauem kui üks aasta konkursi toimumisest. Kandidaatide avaldusi dokumendiregistrisse ei kanta. Avalikustamisele ei kuulu ka teave osalemise kohta väljakuulutatud konkursil.
   
 4. kui külastate meie veebilehte –

  Veebilehe külastamisel kogutakse külastuse kohta umbisikulist statistilist infot, mida kasutatakse veebilehe kasutamise analüüsimiseks ning külastajatele parima kasutusmugavuse pakkumiseks. Täpsemat infot saab: https://www.fiu.ee/kupsised.  

Õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega ja isiku õiguste piiramine


Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 60 kohaselt on juurdepääs Rahapesu Andmebüroo andmekogus sisalduvale teabele ja selle töötlemise õigus ainult Rahapesu Andmebüroo ametnikel ning isikute õigusi eelnimetatud andmekogus andmete töötlemisega seonduvalt on piiratud. 


Rahapesu Andmebüroo andmekogus registreeritud andmeid edastatakse ainult kohtueelset menetlust teostavale asutusele, prokurörile ja kohtule kirjaliku taotluse alusel seoses kriminaalmenetlusega või Rahapesu Andmebüroo algatusel, kui see on vajalik rahapesu või terrorismi rahastamise ning sellega seotud kuritegude vältimiseks, tuvastamiseks ja uurimiseks, samuti halduskohtule halduskohtumenetluses, kui lahendatakse Rahapesu Andmebüroo taotlust või Rahapesu Andmebüroo toimingu või haldusakti kohta esitatud kaebust või protesti.


Juhul, kui kogutud või saadud andmed ei puuduta Rahapesu Andmebüroo andmekogus sisalduvaid andmeid, on Teil õigus esitada taotlus enda kohta kogutud andmetega tutvumiseks. Selleks või mõneks muuks andmesubjekti õiguse kasutamiseks, tuleb edastada kirjalik taotlus, millele vastame esimesel võimalusel, kui mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul. Taotlus tuleb omakäeliselt või digitaalselt allkirjastada, et saaksime veenduda isikusamasuses. 


Andmesubjekti õigusi piirame vaid seadusega ettenähtud juhtudel.
 

Avaandmed


Rahapesu Andmebüroo ei avalda avaandmetena andmeid, sh isikuandmeid sisaldavaid andmeid.
 

Isikuandmetega seotud rikkumine


Rahapesu Andmebüroo dokumenteerib kõik isikuandmetega seotud rikkumised ning võtab rikkumise korral viivitamatult tarvitusele kõik asjakohased kaitsemeetmed rikkumise lõpetamiseks. Õigusaktides sätestatud juhtudel teavitame rikkumisest ka Andmekaitse Inspektsiooni ja rikkumisest puudutatud isikuid. Teavituse eesmärgiks on võimaldada isikutel endal tarvitada vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.
 

Kontaktandmed ja kaebuse esitamine


Rahapesu Andmebüroo andmekaitsespetsialisti poole pöördumiseks isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste korral palume kirjutada aadressil info@fiu.ee või Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pronksi tn 12, 10117. 


Kui leiate, et Rahapesu Andmebüroo on isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda nii Andmekaitse Inspektsiooni kui ka kohtu poole.


Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed:
telefon: 627 4135
e-post: info@aki.ee
aadress: Tatari 39, Tallinn 10134.

Ülaltoodud selgitused ei puuduta juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete töötlemise ja hoidmisega seonduvat.