Milline tegevus vajab tegevusluba?


Virtuaalvääringu teenus on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 3 punktides 10 ja 101 nimetatud teenus:

 • virtuaalvääringu rahakotiteenus on teenus, mille raames luuakse klientidele või hoitakse klientide krüpteeritud võtmeid, mida saab kasutada virtuaalvääringute hoidmise, talletamise ja ülekandmise eesmärgil;
 • virtuaalvääringu vahetamise teenus on teenus, mille raames vahetab isik virtuaalvääringut raha vastu või raha virtuaalvääringu vastu või üht virtuaalvääringut teise vastu.

Virtuaalvääring on digitaalsel kujul esitatud väärtus, mis on digitaalselt ülekantav, säilitatav või kaubeldav ja mida füüsilised või juriidilised isikud aktsepteerivad maksevahendina, kuid mis ei ole ühegi riigi seaduslik maksevahend ega rahaline vahend Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35–127) artikli 4 punkti 25 tähenduses ega makseinstrument või maksetehing sama direktiivi artikli 3 punktide k ja l tähenduses.

Rahapesu Andmebüroo tegevusluba on nõutav juhul, kui ICO väljastamise tulemusel loodav coin/token vastab RahaPTS § 3 p 9 toodud virtuaalvääringu mõistele ning ettevõte plaanib seda fiat raha eest ostma või müüma hakata.

Tihti ei ole loodud token teiste isikute poolt maksevahendina aktsepteeritav, mistõttu ei saa teda käsitleda virtuaalvääringuna RahaPTS mõistes (hoolimata sellest, et ülejäänud tunnused virtuaalvääringule vastavad), sellisel juhul ettevõte token’i ostmiseks-müümiseks tegevusluba ei vaja. Kuna teatud ICO tüüpide puhul võib tegemist olla investeerimisühinguna tegutsemisena või laenutoodete vahendamisena, võib ettevõte selliste teenuste pakkumisel vajada Finantsinspektsiooni poolt väljastatavat tegevusluba. Selliste teenuste puhul palume tegevusloa taotlemiseks või tegevusloa vajaduse hindamiseks pöörduda Finantsinspektsiooni poole.

Virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkumiseks tuleb tegevusluba taotleda nendel ettevõtetel, kes pakuvad teenust, mille sisuks on teise isiku virtuaalvääringu hoidmine selliselt, et ettevõte omab ülevaadet ja mõningast kontrolli rahakotis teostatavate tehingute osas. Virtuaalvääringute puhul teostub see läbi teenuse, mis seisneb klientidele krüpteeritud võtmete loomises, mida saab kasutada virtuaalvääringute hoidmise, talletamise ja ülekandmise eesmärgil.

Õiguslik raamistik


Tegevusloa taotlemine, nõuded ja tegevusloa andmisest keeldumise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise alused on reguleeritud RahaPTS § 70-75 ning majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (edaspidi MSÜS) §§ 15-22, 24-25, 30, 32-33, 34, 36-40. 
 

Millised andmed tuleb esitada tegevusloa taotlemisel?


Tegevusloa taotluses esitatakse lisaks MSÜS-s sätestatule järgmised andmed ja dokumendid:

 1. teenuse pakkumise koha aadress, sealhulgas veebilehe aadress;
 2. teenuse pakkumise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed kõigi punktis 1 nimetatud teenuse pakkumise kohtade kohta;
 3. kui juriidilisest isikust ettevõtja ei ole registreeritud Eesti äriregistris, siis juriidilisest isikust ettevõtja omaniku nimi, registri- või isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, asu- või sünnikoht ja elukoha aadress, tema tegeliku kasusaaja nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, sünnikoht ja elukoha aadress;
 4. juriidilisest isikust teenusepakkuja juhtorgani liikme ja prokuristi nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, sünnikoht ning elukoha aadress, kui teenusepakkuja ei ole Eesti äriregistris registreeritud ettevõtja;
 5. RahaPTS §-de 14 ja 15 kohaselt koostatud protseduurireeglid ja sisekontrollieeskirjad ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse §-s 20 loetletud erikohustustega isikute puhul rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 23 kohaselt koostatud protseduurireeglid ja nende täitmise kontrollimise kord;
 6. RahaPTS § 17 kohaselt määratud kontaktisiku nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, sünnikoht, kodakondsus, elukoha aadress, ametikoht ja kontaktandmed;
 7. vastavalt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 20 lõikele 3 ettevõtja määratud rahvusvahelise finantssanktsiooni rakendamise eest vastutava isiku nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, sünnikoht, kodakondsus, elukoha aadress, ametikoht ja kontaktandmed;
 8. kui ettevõtja, tema juhtorgani liige, prokurist, tegelik kasusaaja või omanik on välisriigi kodanik, välisriigis asutatud teenusepakkuja või kui ettevõtja on välisriigi teenusepakkuja, siis tema päritoluriigi karistusregistri tõend või pädeva kohtu- või haldusorgani väljastatud samaväärne dokument, mis tõendab karistuse puudumist riigivõimuvastase või rahapesualase süüteo või muu tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mille väljastamisest ei ole möödunud rohkem kui kolm kuud ning mis on notariaalselt või sellega võrdsustatud korras kinnitatud ja legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega (apostilliga), kui välislepingust ei tulene teisiti;
 9. kui ettevõtja, tema juhtorgani liige, prokurist, tegelik kasusaaja või füüsilisest isikust omanik on välisriigi kodanik, siis kõikide kodakondsusjärgsete riikide kohta isikut tõendavate dokumentide koopiad ja punktis 8 nimetatud karistuse puudumist tõendavad dokumendid;
 10. ettevõtja juhtorgani liikme ja prokuristi kohta dokumendid, mis sisaldavad haridustaset, töö- ja ametikohtade täielikku loetelu ning juhtorgani liikme puhul ka vastutusvaldkonda, samuti dokumendid, mida taotleja peab oluliseks esitada, et tõendada juhtorgani liikme või prokuristi usaldusväärsust ning asjaolu, et taotlejal on korrektne ärialane maine; NB! Haridust tõendavad dokumendid (diplom) tuleb esitada koos tegevusloa taotlusega.
 11. ettevõtja nimel peetavate maksekontode loetelu koos iga maksekonto kordumatu tunnuse ja kontopidaja nimega; NB! Kõik peetavad maksekontod tuleb esitada tegevusloa taotlusega majandustegevuse registri keskkonnas, millele peab juurde lisama krediidiasutuse, e-raha asutuse või makseasutuse õiendi tõestamaks maksekonto olemasolu.
 12. info, millist virtuaalvääringu teenust osutama hakatakse.
   

Nõuded taotlejale


Tegevusloa saamiseks peavad ettevõtjal olema täidetud järgmised kontrollieseme asjaolud:

 • Ettevõttel, tema juhtorgani liikmel, prokuristil, tegelikul kasusaajal ja omanikul puudub kehtiv karistus riigivõimuvastase või rahapesualase süüteo või muu tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
 • Ettevõttel, tema juhtorgani liikmel, prokuristil, tegelikul kasusaajal ja omanikul on korrektne ärialane maine. Korrektse ärialase maine olemasolu hindab tegevusloa andja, võttes arvesse isiku varasemat tegevust ja sellega seotud asjaolusid. Korrektse ärialase maine olemasolu eeldatakse, kui puuduvad seda kahtluse alla seadvad asjaolud;
 • Ettevõtja poolt RahaPTS § 17 kohaselt määratud kontaktisik vastab seaduses sätestatud nõuetele. Kontaktisikuks võib määrata üksnes isiku, kellel on kontaktisiku ülesannete täitmiseks vajalik haridus, kutsealane sobivus, vajalikud võimed, isikuomadused ja kogemused ning laitmatu maine;
 • Kui ettevõtjal on tütarettevõtja, kelle tegevuseks soovitakse kasutada ettevõtja nimele taotletavat tegevusluba, peab ka tütarettevõtja vastama ülaltoodud nõuetele;
 • Virtuaalvääringu pakkuja tegevusalal tegevusluba taotleva ettevõtja registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht ja tegevuskoht peab olema Eestis või välisriigi äriühing tegutseb Eestis äriregistrisse kantud filiaali kaudu, mille tegevuskoht ja juhataja asukoht on Eestis. Juhatuse asukoha hindamisel lähtutakse näiteks juhatuse liikmete residentsuse ning kodakondsuse andmetest (juhatuse liige peab olema kas Eesti resident või kodakondne) ning muudest andmetest, mis tõendavad juhatuse asukohta. Tegevuskoht peab vastama tsiviilseadustiku üldosa seaduse  § 29 lg 2 nõuetele (juriidilise isiku tegevuskoht on tema püsiva ja kestva majandustegevuse või muu põhikirjalise tegevuse koht). Kui tegevuskohas ei ole võimalik pakkuda virtuaalvääringu teenust või ei ole võimalik täita RahaPTS nõudeid ei saa tegemist olla tegevuskohaga. Praktikas tähendab see, et asukohas töötavad RahaPTS nõuete täitmise eest vastutavad isikud, seal on viivitamatult ligipääs RahaPTS-ist tulenevatele kohustuslikele andmetele, mida kohustatud isik peab koguma ja säilitama ning järelevalveasutusele esitama, samuti on seal on viivitamatult ligipääs protseduurireeglitele, riskihinnangule, sisekontrollieeskirjale ja muudele võimalikele täiendavatele dokumentidele, millega tagatakse RahaPTS tulenevate nõuete täitmine kohustatud isiku ja tema töötajate poolt. Samuti peab tegevuskoht võimaldama Rahapesu Andmebürool teha seaduses sätestatud nõuetekohast järelevalvet, muuhulgas ka kohapealset järelevalvet. Majandustegevuse registrisse tuleb virtuaalvääringu teenuse pakkujatel taotluse esitamisel lisada asu- ja tegevuskohta kasutusõigust tõendav dokument, näiteks üüri- või rendileping. 
 • Virtuaalvääringu pakkuja tegevusalal tegevusluba taotlevale ettevõtjal peab olema avatud maksekonto krediidiasutuses, e-raha asutuses või makseasutuses, mis on asutatud Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja osutab Eestis teenuseid piiriüleselt või mis on asutanud Eestis filiaali. Kõik peetavad maksekontod tuleb esitada tegevusloa taotlusega majandustegevuse registri keskkonnas, millele peab juurde lisama krediidiasutuse, e-raha asutuse või makseasutuse õiendi tõestamaks maksekonto olemasolu. Maksekontode nimekiri tuleb lisada ka juhul, kui ettevõttel on juba kehtiv virtuaalvääringu teenuse tegevusluba, s.t tegevusloa muutmisel.;
 • Virtuaalvääringu pakkuja nimetatud tegevusalal tegevusluba taotleva ettevõtja aktsia- või osakapital on vähemalt 12 000 eurot, mis on täies ulatuses rahaliselt sisse makstud ning mida peavad kinnitama äriregistri andmed.
   

Mida Rahapesu Andmebüroo kontrollib ja võib kontrollida tegevusloa menetlemise käigus?

 • Riigilõivu ja virtuaalvääringu teenuse pakkujate aktsia- või osakapitali päritolu.
 • Andmeid ettevõtte ja temaga seotud isikute karistatuse, erinevates menetlustes osalemise (kriminaalmenetlus, väärteomenetlus, haldusmenetlus, pankrotimenetlus jne) kohta. Isikute haridust ja töökogemust, seoseid ettevõtlusega. Kindlasti kontrollitakse avalikke allikaid, meediat. 
 • Samuti on Rahapesu Andmebürool õigus küsida informatsiooni RahaPTS § 54 lõike punkti 11 ja § 58 lõike 1 alusel teistelt riigiasutustelt ning ettekirjutuse alusel ka kolmandatelt isikutelt ning RahaPTS § 63 alusel ka rahvusvahelise infovahetuse raames.
   

Taotluse saate esitada:


•    sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist);
•    notari kaudu.
 

Riigilõivu tasumine


Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv 3300 eurot virtuaalvääringu teenuse pakkujana :

 • Swedbank – EE932200221023778606;
 • SEB – EE89101022003479 6011;
 • Luminor – EE701700017001577198;
 • LHV Pank – EE777700771003813400.

Maksmisel kasutage viitenumbrit 2900083015. Selgitusse kirjutage ettevõtte nimi ja „Rahapesu Andmebüroo tegevusloa taotlus".
 

Taotluse menetlemine


Saadetud taotlust menetletakse kuni 60 päeva arvates kõigi nõutavate andmete esitamisest, mida võib pikendada 120 päevani. Esmane vastus Rahapesu Andmebüroost tuleb hiljemalt taotluse esitamisele järgneval kolmandal tööpäeval. Teid teavitatakse tegevusloa väljastamisest e-posti teel. Tegevusluba väljastatakse elektrooniliselt ja kehtib tähtajatult (kui tegevusluba pole taotletud tähtaegselt).
Rahapesu Andmebüroo juhib siinkohal ka tähelepanu, et kui ettevõte vahetab tegevusloa menetluse/muutmise käigus välja kontrollieseme asjaolusse puutuvaid isikuid (nt juhatuse liikme, kontaktisiku), siis ettevõte peab võimaldama Rahapesu Andmebürool kontrollieseme asjaolusid kontrollida 60 päeva jooksul. Juhul, kui Rahapesu Andmebürool ei ole võimalik neid asjaolusid kontrollida selles ajavahemikus, siis võib Rahapesu Andmebüroo keelduda tegevusloa väljaandmisest, sest isik ei vasta kontrollieseme asjaoludele.
 

Tegevusloa tingimuste muutmine


Kui muutuvad asjaolud, mida tegevusloa saamise eeldusena kontrolliti (vt Nõuded taotlejale), peate teavitama Rahapesu Andmebürood vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muudatust. Teist sõltumatult toimunud muudatustest ja muude tegevusloa taotlusel märgitud andmete muudatustest tuleb teavitada esimesel võimalusel, hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Kui teatate ettevõtte, selle juhtorgani liikme, prokuristi, tegeliku kasusaaja või omaniku muutumisest, tuleb vastavale teatele lisada tõend kehtivate karistuste puudumise kohta, kui isik, keda muudatus puudutab, on välisriigi kodanik. Juhtorgani liikme ja prokuristi kohta tuleb samuti esitada muud RahaPTS § 70 lõikes 3 toodud andmed.

Info muudatuste kohta tuleb esitada:

Tegevusloa andmisest keeldumine ja tegevusloa kehtetuks tunnistamine (RahaPTS § 75, MSÜS § 25 ja § 37)


Tegevusloa andmisest keeldutakse või tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui:

 • ilmneb, et olete tegevusloa taotlemisel tahtlikult esitanud valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • loobute majandustegevusest (majandustegevusest täielikult loobunuks loetakse ka ettevõtja, kes ei ole täitnud seaduses sätestatud majandusaasta aruande esitamise kohustust kuue kuu möödumisel selle kohustuse täitmise tähtaja lõppemisest arvates). Majandustegevusest loobunuks loetakse ka ettevõtja, kes ei edasta iga-aastast nõutavat kinnitust selle kohta, et on teavitanud Rahapesu Andmebürood kõigist tegevusloa tingimuste muudatustest.
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud MSÜS alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine;
 • ettevõtjale on andnud tegevusloa Finantsinspektsioon;
 • ttevõtja korduvalt ei täida järelevalveasutuse ettekirjutusi, seejuures korduvalt mittetäitmine on ka juba kahe ettekirjutuse täitmata jätmine ning seda hinnatakse proportsionaalselt ettevõtte tegevusala, tehtud ettekirjutuste aluste ning olulisusega;
 • ettevõtja ei ole taotletud tegevusalal tegutsema asunud kuue kuu jooksul loa väljastamisest arvates (MSÜS § 34 lõike 5 alusel ei välista majandustegevusest loobumise õigus ettevõtja seadusest, haldusaktist või lepingust tulenevat kohustust majandustegevust jätkata, samuti ei loeta nimetatud jätkamise kohustuse olemasolu korral ettevõtjat majandustegevusest loobunuks, seega isegi kui ettevõte loobub ajutiselt majandustegevusest, siis see ei peata kohustust asuda kuue kuu jooksul tegutsema taotletud tegevusalal);
 • ettevõtja ei ole majandustegevust teostanud kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest;
 • rikutakse oluliselt tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvat majandustegevuse nõudeid või tegevusloa kõrvaltingimusi (ehk ettevõte ei vasta enam tegevusloa kontrollieseme asjaoludele RahaPTS § 72 alusel); 
 • tegevusloaga lubatud tegevusega tekib avalikule korrale oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega.
   

Viimati uuendatud 21.06.2021