Milline tegevus vajab tegevusluba?

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 70 lõike 1 punkti 3 alusel peab pandimajateenuse osutamiseks ettevõtjal olema tegevusluba. 
 

Õiguslik raamistik

Tegevusloa taotlemine, nõuded ja tegevusloa andmisest keeldumise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise alused on reguleeritud RahaPTS § 70-75 ning majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (edaspidi MSÜS) §§ 15-22, 24-25, 30, 32-33, 34, 36-40. 
 

Millised andmed tuleb esitada tegevusloa taotlemisel?

Tegevusloa taotluses esitatakse lisaks MSÜS-s sätestatule järgmised andmed ja dokumendid:

 1. teenuse pakkumise koha aadress, sealhulgas veebilehe aadress;
 2. teenuse pakkumise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed kõigi punktis 1 nimetatud teenuse pakkumise kohtade kohta;
 3. kui juriidilisest isikust ettevõtja ei ole registreeritud Eesti äriregistris, siis juriidilisest isikust ettevõtja omaniku nimi, registri- või isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, asu- või sünnikoht ja elukoha aadress, tema tegeliku kasusaaja nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, sünnikoht ja elukoha aadress;
 4. juriidilisest isikust teenusepakkuja juhtorgani liikme ja prokuristi nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, sünnikoht ning elukoha aadress, kui teenusepakkuja ei ole Eesti äriregistris registreeritud ettevõtja;
 5. RahaPTS §-de 14 ja 15 kohaselt koostatud protseduurireeglid ja sisekontrollieeskirjad
 6. RahaPTS § 17 kohaselt määratud kontaktisiku nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, sünnikoht, kodakondsus, elukoha aadress, ametikoht ja kontaktandmed;
 7. kui ettevõtja, tema juhtorgani liige, prokurist, tegelik kasusaaja või omanik on välisriigi kodanik, välisriigis asutatud teenusepakkuja või kui ettevõtja on välisriigi teenusepakkuja, siis tema päritoluriigi karistusregistri tõend või pädeva kohtu- või haldusorgani väljastatud samaväärne dokument, mis tõendab karistuse puudumist riigivõimuvastase või rahapesualase süüteo või muu tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mille väljastamisest ei ole möödunud rohkem kui kolm kuud ning mis on notariaalselt või sellega võrdsustatud korras kinnitatud ja legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega (apostilliga), kui välislepingust ei tulene teisiti;
 8. kui ettevõtja, tema juhtorgani liige, prokurist, tegelik kasusaaja või füüsilisest isikust omanik on välisriigi kodanik, siis kõikide kodakondsusjärgsete riikide kohta isikut tõendavate dokumentide koopiad ja punktis 7 nimetatud karistuse puudumist tõendavad dokumendid;
 9. ettevõtja juhtorgani liikme ja prokuristi kohta dokumendid, mis sisaldavad haridustaset, töö- ja ametikohtade täielikku loetelu ning juhtorgani liikme puhul ka vastutusvaldkonda, samuti dokumendid, mida taotleja peab oluliseks esitada, et tõendada juhtorgani liikme või prokuristi usaldusväärsust ning asjaolu, et taotlejal on korrektne ärialane maine; NB! Haridust tõendavad dokumendid (diplom) tuleb esitada koos tegevusloa taotlusega.
 10. ettevõtja nimel peetavate maksekontode loetelu koos iga maksekonto kordumatu tunnuse ja kontopidaja nimega. NB! Kõik peetavad maksekontod tuleb esitada tegevusloa taotlusega majandustegevuse registri keskkonnas, millele peab juurde lisama krediidiasutuse, e-raha asutuse või makseasutuse õiendi tõestamaks maksekonto olemasolu.
   

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peavad ettevõtjal olema täidetud järgmised kontrollieseme asjaolud:

 • Ettevõttel, tema juhtorgani liikmel, prokuristil, tegelikul kasusaajal ja omanikul puudub kehtiv karistus riigivõimuvastase või rahapesualase süüteo või muu tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
 • Ettevõttel, tema juhtorgani liikmel, prokuristil, tegelikul kasusaajal ja omanikul on korrektne ärialane maine. Korrektse ärialase maine olemasolu hindab tegevusloa andja, võttes arvesse isiku varasemat tegevust ja sellega seotud asjaolusid. Korrektse ärialase maine olemasolu eeldatakse, kui puuduvad seda kahtluse alla seadvad asjaolud;
 • Ettevõtja poolt RahaPTS § 17 kohaselt määratud kontaktisik vastab seaduses sätestatud nõuetele. Kontaktisikuks võib määrata üksnes isiku, kellel on kontaktisiku ülesannete täitmiseks vajalik haridus, kutsealane sobivus, vajalikud võimed, isikuomadused ja kogemused ning laitmatu maine;
 • Kui ettevõtjal on tütarettevõtja, kelle tegevuseks soovitakse kasutada ettevõtja nimele taotletavat tegevusluba, peab ka tütarettevõtja vastama ülaltoodud nõuetele.
   

Mida Rahapesu Andmebüroo kontrollib ja võib kontrollida tegevusloa menetlemise käigus?

 • Riigilõivu päritolu.
 • Andmeid ettevõtte ja temaga seotud isikute karistatuse, erinevates menetlustes osalemise (kriminaalmenetlus, väärteomenetlus, haldusmenetlus, pankrotimenetlus jne) kohta. Isikute haridust ja töökogemust, seoseid ettevõtlusega. Kindlasti kontrollitakse avalikke allikaid, meediat. 
 • Samuti on Rahapesu Andmebürool õigus küsida informatsiooni RahaPTS § 54 lõike 1 punkti 11 ja § 58 lõike 1 alusel teistelt riigiasutustelt ning ettekirjutuse alusel ka kolmandatelt isikutelt ning RahaPTS § 63 alusel ka rahvusvahelise infovahetuse 
   

Taotluse saate esitada:


•    sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist);
•    notari kaudu.

Riigilõivu tasumine


Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv 345 eurot virtuaalvääringu teenuse pakkujana :

 • Swedbank – EE932200221023778606;
 • SEB – EE89101022003479 6011;
 • Luminor – EE701700017001577198;
 • LHV Pank – EE777700771003813400.

Maksmisel kasutage viitenumbrit 2900083015. Selgitusse kirjutage ettevõtte nimi ja „Rahapesu Andmebüroo tegevusloa taotlus".

Taotluse menetlemine


Saadetud taotlust menetletakse kuni 60 päeva arvates kõigi nõutavate andmete esitamisest, mida võib pikendada 120 päevani. Esmane vastus Rahapesu Andmebüroost tuleb hiljemalt taotluse esitamisele järgneval kolmandal tööpäeval. Teid teavitatakse tegevusloa väljastamisest e-posti teel. Tegevusluba väljastatakse elektrooniliselt ja kehtib tähtajatult (kui tegevusluba pole taotletud tähtaegselt).
Rahapesu Andmebüroo juhib siinkohal ka tähelepanu, et kui ettevõte vahetab tegevusloa menetluse/muutmise käigus välja kontrollieseme asjaolusse puutuvaid isikuid (nt juhatuse liikme, kontaktisiku), siis ettevõte peab võimaldama Rahapesu Andmebürool kontrollieseme asjaolusid kontrollida 60 päeva jooksul. Juhul, kui Rahapesu Andmebürool ei ole võimalik neid asjaolusid kontrollida selles ajavahemikus, siis võib Rahapesu Andmebüroo keelduda tegevusloa väljaandmisest, sest isik ei vasta kontrollieseme asjaoludele.

Tegevusloa tingimuste muutmine


Kui muutuvad asjaolud, mida tegevusloa saamise eeldusena kontrolliti (vt Nõuded taotlejale), peate teavitama Rahapesu Andmebürood vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muudatust. Teist sõltumatult toimunud muudatustest ja muude tegevusloa taotlusel märgitud andmete muudatustest tuleb teavitada esimesel võimalusel, hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Kui teatate ettevõtte, selle juhtorgani liikme, prokuristi, tegeliku kasusaaja või omaniku muutumisest, tuleb vastavale teatele lisada tõend kehtivate karistuste puudumise kohta, kui isik, keda muudatus puudutab, on välisriigi kodanik. Juhtorgani liikme ja prokuristi kohta tuleb samuti esitada muud RahaPTS § 70 lõikes 3 toodud andmed.

Info muudatuste kohta tuleb esitada:

Tegevusloa andmisest keeldumine ja tegevusloa kehtetuks tunnistamine (RahaPTS § 75, MSÜS § 25 ja § 37)


Tegevusloa andmisest keeldutakse või tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui:

 • ilmneb, et olete tegevusloa taotlemisel tahtlikult esitanud valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • loobute majandustegevusest (majandustegevusest täielikult loobunuks loetakse ka ettevõtja, kes ei ole täitnud seaduses sätestatud majandusaasta aruande esitamise kohustust kuue kuu möödumisel selle kohustuse täitmise tähtaja lõppemisest arvates). Majandustegevusest loobunuks loetakse ka ettevõtja, kes ei edasta iga-aastast nõutavat kinnitust selle kohta, et on teavitanud Rahapesu Andmebürood kõigist tegevusloa tingimuste muudatustest.
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud MSÜS alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine;
 • ettevõtjale on andnud tegevusloa Finantsinspektsioon;
 • ttevõtja korduvalt ei täida järelevalveasutuse ettekirjutusi, seejuures korduvalt mittetäitmine on ka juba kahe ettekirjutuse täitmata jätmine ning seda hinnatakse proportsionaalselt ettevõtte tegevusala, tehtud ettekirjutuste aluste ning olulisusega;
 • ettevõtja ei ole taotletud tegevusalal tegutsema asunud kuue kuu jooksul loa väljastamisest arvates (MSÜS § 34 lõike 5 alusel ei välista majandustegevusest loobumise õigus ettevõtja seadusest, haldusaktist või lepingust tulenevat kohustust majandustegevust jätkata, samuti ei loeta nimetatud jätkamise kohustuse olemasolu korral ettevõtjat majandustegevusest loobunuks, seega isegi kui ettevõte loobub ajutiselt majandustegevusest, siis see ei peata kohustust asuda kuue kuu jooksul tegutsema taotletud tegevusalal);
 • ettevõtja ei ole majandustegevust teostanud kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest;
 • rikutakse oluliselt tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvat majandustegevuse nõudeid või tegevusloa kõrvaltingimusi (ehk ettevõte ei vasta enam tegevusloa kontrollieseme asjaoludele RahaPTS § 72 alusel); 
 • tegevusloaga lubatud tegevusega tekib avalikule korrale oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega.

Viimati uuendatud 21.06.2021